Akademickie Targi Pracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 31 maj 2016

1. Niniejszy regulamin dotyczy I edycji Akademickich Targów Pracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbędą się w dniu 31 maja 2016 roku w budynku C-13 Politechniki Wrocławskiej.


2. Fundacja MANUS oświadcza, że jest Organizatorem Akademickich Targów Pracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbędą się w dniu 31 maja 2016 roku w budynku C-13 Politechniki Wrocławskiej.


3. Zgłoszenie uczestnictwa w Akademickich Targów Pracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw następuje za pośrednictwem strony internetowej www.atpmsp.manus.pl w zakładce „Strefa Pracodawcy”. Zgłoszenia przyjmowane są do  30 kwietnia.


4. Wystawca zainteresowany uczestnictwem w targach zobowiązany jest do przesłania faxem lub mailem podpisanego zamówienia, które zostanie wysłane mailowo po złożeniu zamówienia w systemie. Dokumenty należy odesłać na numer faxu +48 (071)734-53-41 lub adres mailowy targi@manus.pl do 7 dni od dnia rejestracji w systemie.


5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia stoiska Wystawcy w celu optymalizacji powierzchni wystawienniczej.


6. Po otrzymaniu zamówienia Organizator wystawi fakturę VAT za uczestnictwo w Akademickich Targach Pracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terminem płatności określonym w zamówieniu i prześle Wystawcy pocztą. Do wystawienia faktury VAT zostaną wykorzystane dane zawarte w zamówieniu.


7. Warunkiem uczestnictwa w targach jest uregulowanie płatności zgodnie z wystawioną fakturą VAT.


8. Koszt uczestnictwa naliczany jest według cennika targów, zawartego w ofercie Akademickich Targów Pracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw i nie przekroczy ceny podanej w zamówieniu.


9. Organizator przyjmuje na siebie obowiązek wykonania usługi w ramach Akademickich Targów Pracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw według specyfikacji zawartej w zamówieniu na rzecz Wystawcy, o ile specyfikacja nie wykracza poza możliwości techniczne.


10. Możliwości techniczne w danej chwili określają:

 • dostępność niezarezerwowanych stoisk (z zastrzeżeniem, ,
 • dostępność niezarezerwowanych terminów prezentacji,
 • możliwość zmiany konfiguracji stoiska,
 • możliwość zmiany ilości zamówionych stron w broszurze informacyjnej.

11. Informacje podane w zamówieniu nie są ostateczne i mogą na wniosek Wystawcy ulec zmianom lub uzupełnieniu. Zmiany te nie mogą wykraczać poza możliwości techniczne w chwili zgłoszenia, mogą one jednak zostać zgłoszone (w zależności od typu zmiany) do terminu określonego w punkcie 14.


12. Organizator Akademickich Targów Pracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez Wystawcę.


13. Podstawą do wykorzystywania danych Wystawcy w celach marketingowych jest przyjęte zamówienie. W celach marketingowych Organizator może ujawnić następujące informacje o Wystawcy:

 • fakt uczestnictwa w Akademickich Targach Pracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • lokalizację stoiska,
 • umieścić logotyp Wystawcy na wybranych stronach internetowych poświęconych promocji targów,
 • fotografie wykonane podczas targów, mające na celu promocję wydarzenia i jego podsumowanie,
 • pozostałe informacje dotyczące uczestnictwa są poufne i mogą zostać opublikowane jedynie po otrzymaniu zgody ze strony Wystawcy.

14. Wystawca jest zobowiązany do wywiązania się z następujących terminów:

 • zgłoszenia firmy w charakterze Wystawcy do 30 kwietnia 2016  roku lub do wyczerpania miejsc,
 • przesłania stron(y) do broszury informacyjnej i logotypu, zgodnie z dostarczoną drogą mailową specyfikacją do 30 kwietnia  2016 roku – termin nieprzekraczalny,
 • określenia konfiguracji stoiska i ilości przedstawicieli firmy na targach  do 30 kwietnia 2016 roku.

15. Po upływie danego terminu, przyjmuje się domyślnie, że w przypadku:

 • braku określenia konfiguracji stoiska, następuje wybór pierwszego typu stoiska, odpowiadającego danej powierzchni wystawienniczej,
 • braku stron(y) do broszury informacyjnej lub przesłanie strony niezgodnej z wymogami zawartymi w specyfikacji graficznej, istnieje możliwość, że w broszurze nie zostanie zamieszczona reklama danego Wystawcy.

UWAGA! – wszystkie wnioski i zmiany zgłoszone po upływie wyznaczonych terminów mogą zostać nieuwzględnione.


16. Wystawca ma prawo do zgłoszenia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od daty targów. Po tym terminie usługa jest uważana za wykonaną prawidłowo i nie podlega reklamacji.


17. Wystawca biorący udział w Akademickich Targach Pracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw ma prawo wycofać się z uczestnictwa w targach do:

 • 10 kwietnia 2016 roku (włącznie) bez ponoszenia kosztów,
 • od 15 kwietnia 2016 roku (włącznie) ponosząc 50% kosztów,
 • od 30 kwietnia do 30 maja 2016 roku ponosząc 100% kosztów.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.